Home » Staffs

Staffs

Nbyen Dan Hkung Awng

Nbyen Dan Hkung Awng

Director
Emily Fishbein

Emily Fishbein

Dean of Research & Publication
Marip Seng Hkawn

Marip Seng Hkawn

Dean of Students
Mwihaw Nue Nue

Mwihaw Nue Nue

Operations Officer
Marip Bawk San

Marip Bawk San

Department Coordinator
Lajawng Rosy Ja Ring Awng

Lajawng Rosy Ja Ring Awng

Department Coordinator
Lashi Nan Mai Pan

Lashi Nan Mai Pan

Operations Associate
Hpauyu Seng Nu Mai

Hpauyu Seng Nu Mai

Operations Associate (Research & Publication)
Jakan Sam Nang

Jakan Sam Nang

Assistant Cashier
Mwihaw Bawk Naw

Mwihaw Bawk Naw

Operations Assistant (Campus Maintenance)
Nhkum La Nu

Nhkum La Nu

Operations Assistant (Research & Publication)
Lahpai Sut Awng

Lahpai Sut Awng

Outrach Officer
Lashi De La

Lashi De La

Operations Assistant (IT & Media)
Lahtaw Sut Ring Naw Naw

Lahtaw Sut Ring Naw Naw

Operations Assistant (Student Affairs)
Lasi Seng Nu

Lasi Seng Nu

Operations Assistant (Academic)
Mading Bawm Myaw

Mading Bawm Myaw

Operations Assistant (Campus & Library)
Labang Seng Hkawn

Labang Seng Hkawn

Operations Assistant (General Operations)
Hpaure Seng Pan Lu

Hpaure Seng Pan Lu

Operations Assistant (Academic)
Nangzing Sut Bum Du Htoi Lat

Nangzing Sut Bum Du Htoi Lat

Operations Assistant (IT & Media)
Lamu Tang Gun

Lamu Tang Gun

Security Guard
Marip Roi Ja

Marip Roi Ja

Chef